Ашық сабақ «Playing sport»

Асиенова Майра Мұхамеджанқызы

Ақмола облысы  Көкшетау  қаласы

(қазақ тілінде оқытылатын)

дарынды балаларға арналған №3

облыстық мамандандырылған

мектеп-интернатының

ағылшын тілі пәнінің мұғалімі

Grade:  5A

The Theme:    Playing sport

Objectives:

 1. To practise using the modal verb can/can`t, to practise using the expression to be good at.
 2. To practise using the vocabulary of sport using adverbs: well, fast, and brilliant.
 3. To talk about sport and abilities.

The type of the lesson: traditional lesson

The kind of the lesson: explaining the new material
Teaching methods:  explanation, question-answer, reading, listening, work in pairs, solving the crossword

Visual aids:  Mini-dictionary, cassette, an interactive board, a tape recorder

 

The procedure of the lesson

Beginning activities:

Greeting:                   – Hello, how are you?  -I`m fine, thanks! I`m glad to see you!

-Who is on duty today? Who is absent today?

What date is it today?

Warming up activities:   singing the song “The sun comes up”

Following up activities:

 

Activity 1 — Checking home task

Giving students level tasks

І level

Look at the shopping list.

Use some/any to make up affirmative and negative  sentences.

 

orange juice   √                   cheese √mineral water x                    eggs x

tea    √                                 salad √

coffee x                              tomatoes x

envelopes √

stamps x

 

ІІ level

Put some/any  into these sentences.

 1. We`ve got some stamps.
 2. You haven`t got______ envelopes.
 3. Have we got ________ mineral water?
 4. She`s got ________ cheese sandwiches.
 5. We haven`t got _______coffee.
 6. Have we got _______ postcards?

ІІІ level

Write affirmative sentences.

 

 1. I/CDs

I`ve got some CDs.

 1. My city/new shops.
 2. We/coffee.
 3. She/new T-shirts.
 4. My friend/orange juice.

 

Activity 2 Key Words: Sports (1) athletics, basketball, diving, football, skiing, swimming, tennis

Exercise 1 Have students look at the Key Words and draw their attention to the verbs used with different groups of sports. Students check the meaning of the Key Words in their Mini-dictionaries. Students then listen and repeat the words on the recording.

Athletics     [ǽƟletiks]   атлетика

Diving         [daiviȠ]        дайвинг

Swimming [swimiȠ]    жүзу

Basketball [baskitbɔ:l] баскетбол

Football     [fu:tbɔ:l]      футбол

Skiing        [skiiȠ]       шаңғы тебу

Tennis        [tenis]          теннис

 

Activity 3

Have students close their books. Mime a sport yourself, e.g. football, and have the class guess the sport. The student who guesses correctly then writes the sport on the board so that spelling is also checked. That student then mimes another sport for the class to guess.

Activity 4

Let’s play a «snowball» game!

P1: I like to play tennis. P2: she likes to play tennis and I like to play football. P3: she likes to play tennis, he likes to play football and I like to play basketball. P4: …

Activity 6

Exercise 2 Students work in pairs, looking at the illustrations and matching each action with a Key Word.

Answers: 1 athletics   2 diving   3 basketball 4 skiing   5 tennis 6 football 7 swimming

Students work individually, writing answers for themselves.

Activity 5 Relaxing Let`s have a rest.

Stand up, Hands up, hands down

Hands up, hands down

Hands on the hips, bend left, bend right

Bend left, bend right, stand straight, hands down,

Look at the window, look at the door

Look up, look down, and look at me (do exercises with your eyes)

Look at the window, look at the door

Look up, look down, look at the board, and sit down.

 

Activity 7 Presentation: can/can`t

Can модальді етістігі (modal verb)

Болымды түрі: can [кән, кэн]; болымсыз түрі: cannot [кә(э)ннот, кә(э)ннат] немесе cannot; болымсыз түрінің қысқарған түрі: can’t [кәнт, кант]

cannot пен con not екеуінің еш айырмашылығы жоқ. Жазылулары әртүрлі болғанымен, мағынасы бір. Can модальді етістігі қазақшаға сөзбе-сөз аударылмайды. Мағыналық тұрғыдан қарастырсақ, бір істі, әрекетті істеуге мүмкіншіліктің болуын білдіреді. Қазақ тілінде балама болу ғалайықты деп, “етістік + алу” деген грамматикалық формуланы ереже етуімізге болады. Мұндағы “етістік” дегеніміз етістіктің түбіріне -а, -е, -и, -й жалғауларының жалғанған нұсқасы. Ал “алу” дегеніміз көмекші етісік, жіктеледі (аламын, аласың, алады …). Болымсыз түрінде “алу” көмекші етістігі “алмау” болып қолданылады. Мысалы: айта алмау, бара алу, келе алу,  оқи алу

I can speak English — Мен ағылшынша сөйлей аламын. He cannot come — Ол келе алмайды. She is very shy. So she cannot ask anything.

Модальді етістіктерді қолдану ережері

Модальді етістіктерді қарапайым етістіктерге қатысты ережелерге сай қолдануға болмайды. Бұл топтағы етістіктер жіктелмейді, есімше түрінде келмейді, герундий және инфинитив түрінде (infinitive) кездестіре алмайсыз. Енді осы айтылғандарды мысалмен өрнектейік.

Модальді етістіктер жіктелмейді. Осы шақта барлық есімдіктермен бірдей түрде жазылады. Мысалы, can (әрекетті істеуге мүмкіншілік болу) модальді етістігін әдеттегі етістіктер секілді үшінші жақта етістіктің соңына -s жалғауын жалғай алмаймыз. Немесе жекеше түрде басқаша, көпше түрде басқаша етіп қолданбаймыз.

 

жақ Жекеше түрде Көпше түрде
І I can we can
ІІ you you
ІІІ he/she/it they

 

Demonstrate the use of `can` by touching the board and saying `I can touch the board`. Ask students to look at the dialogue in Ex.3 and find one thing that Paola can do (running) and one thing what she can`t do (ski). Have students repeat the expressions on the recording and draw their attention to the pronunciation of `can`.

Activity 8 Have one of the students read out the example sentence. Elicit an example positive and negative sentence about Kostas. Students work individually, writing ten sentences about Gabriela and Kostas. Have students work in pairs, reading out their sentences to each other. Students take turns to read out a sentence to the class and see how many different sentences they have got.

Activity 9 Students work individually, completing the table for themselves. Have two students read out the example dialogue. Students work in pairs, taking turns to ask and answer questions about sport.

Activity 10  Students list their favourite things. Then complete the table for their partners.

                                                                            me

My favourite sport (to do)                                  basketball

My favourite sport on TV                                  tennis

My favourite sports star                                     Roger Federer

My favourite team                                              Manchester United

 

                                                                            my partner

My favourite sport (to do)

My favourite sport on TV

My favourite sports star

My favourite team

Activity 11 Have two students read the dialogue. Students then work in pairs, asking and answering questions and completing the table for their partner. Go round and monitor the activity.

Have some of the students tell the class about their partner, e.g. ‘His/her favourite sport is … .’

Activity 12 Look at these children and say what they do.

 

Answers:

 1. The boy plays basketball.
 2. The girl plays tennis.
 3. The boy plays football.
 4. The girl likes to ski.
 5.  The boy likes swimming.
 6. The boy likes diving.

Activity 13 Solve the crossword.

 

Answers: ball, football, basketball, volleyball.

Round off activities

 1. Students say about the abilities of their family and friends. Give them an example by talking about my family and friends, e.g.: My brother/sister likes swimming.
 2. Point to one of these words: play, do, run, jump and ask one of the students to make a sentence using the word and a sport, e.g.: I can`t do the long jump very well.

Students write about the abilities of their family and friends. Give them an example by talking about my family and friends, e.g.: My brother/sister swims well.

 

Giving and explaining the home task: to learn words, to learn grammar.

Marks and comments.

Our lesson is over! Good bye!

 

Пайдаланған әдебиеттер:

 

 1. New Opportunities Beginner Student`s book, Pearson Education Limited, 2006
 2. New Opportunities Beginner Teacher`s book

Internet resources:

 1. http: //tilder.malimetter.org

Leave a Reply

Your email address will not be published.