7,8,9 сынып физика бөлімдерінің 1 тоқсанда өткен тақырыптар бойынша тест

Петропавл қаласы №23 ОМ  физика пәні мұғалімі

Джумабаева Нурикамал Хакимовна

7  сынып

1. Бес сөздің қайсысы физикалық денені білдіреді?

А) дыбыс

Б)  машина

В) метр

Г) қайнау

Д) жылдамдық

 1. Бес сөздің қайсысы физикалық шаманы білдіреді?

А) жылдамдық

Б) алюминий

В) килограмм

Г)  сағат

Д) жер

 1. Бес сөздің қайсысы физикалық қүбылысты білдіреді?

А) атом

Б)  қайнау

В)  молекула

Г)  ұзындық

Д)  элемет

 1. Физиканы табиғат туралы ғылым ретінде баяндаған «бірінші

ұстаз»?

А) И.Ньютон

Б) М.Ломоносов

В) Аристотель

Г) Гук

Д)  Әбу Насыр әл Фараби

 1. 1 грамда қанша миллиграмм бар?

А) 10

Б)  100

В)  0,001

Г)   0,01

Д)   1000

6.Қандай физикалық шама массаның көлемге  қатынасымен өрнектелінеді?

А) жылдамдық

Б)  жол

В)  күш

Г)  тығыздық

Д)  уақыт

 1. Жылдамдықтың Халықаралық жүйеде өлшем бірлігі?

А)  км/сағ.

Б)   см/мин.

В)   мм/с

Г)   см/с

Д)   м/с

8.Жол мен орын ауыстырудың қайсысы векторлық шама?

А)  орын ауыстыру

Б)   жол

В)   екуіде векторлық шама

Г)   екеуіде векторлық шама емес

Д)   векторлық  шама деген түсінік жоқ

 1. Көрсетілген физикалық шамалардың қайсысы векторлық шама емес?

А)   күш

Б)   салмақ

В)  жылдамдық

Г)   орын ауыстыру

Д)   уақыт

 1. Химиялық элементті қүрайтын бөлшекткер қалай аталады?

А) протондар

Б)  нейтрондар

В) атомдар

Г) электрондар

Д) молекулалар

 1. 36 км/сағ.-та қанша м/с бар?

А)   15 м/с

Б)   8 м/с

В)  36м/с

Г)   10м/с

Д)   25 м/с

12.Жылдамдықтарды салыстыр: 18 км/сағ. және 10 м/с

А)   18 км/сағ аз 10 м/с

Б)   18 км/сағ көп 10 м/с

В)   18 км/сағ тең 10 м/с

Г)   18 км/сағ тең,көп 10 м/с

Д)   18 км/сағ көп, аз 10 м/с

 1. Квадраттың қабырғасы 1,8 см. Оның ауданын анықта?

А)  1,8

Б)   3,6

В)   324

Г)   32,4

Д)   3,24

 1. Бөлменің ұзындығы 5,1·102 см, ені 3,2· 102см, биіктігі 25·102см. Бөлменің көлемін есепте.

А)  4,08·105

Б)   408·105

В)   40,8·105

Г)    407·105

Д)   408·106

 1. Массамы 3 кг, ал көлемі 200 см3 металдың тығыздығы қандай?

А)  15 г/ см3

Б)  0,15 г/ см3

В)  0,015 г/ см3

Г)   15 кг/ см3

Д)  1,5 г/ см3

 1. 0,0000000046 санды ықшам түрінде жаз.

А) 46·10 11

Б)  46·10-10

В) 46·1010

Г) 46·10 -9

Д)  46·10-8

17 0,009мм ықшам түрде метрмен жазыңдар.

А) 9·10-6

Б) 9·10-5

В) 9·10-4

Г) 9·10-7

Д) 9·106

18.Заттарды құрайтын бөлшектер қалай аталады?

А) атомдар

Б)  молекулалар

В) протондар

Г) нейтрондар

Д) электрондар

19.Астрономия ғылымын зерттеген ғалымдар?

А)  Гагарин, Титов

Б)   Гук, Аристотель

В)   Галилео Галилей, Коперник

Г)   Гук, Аристотель

Д)   Коперник, Ломоносов

 

 1. Күн жүйесіне неше планета енеді?

А)  10

Б)   11

В)   7

Г)   8

Д)   9

 8  сынып

 1. Жылулық құбылыстарды қарастыратын физиканың бөлімдері?

А) оптика, тұрақты электр тогы

Б) молекулалық физика, термодинамика

В) молекулалық физика

Г)  механика, атомдық физика

Д)  термодинамика

2.Жылулық процестердің жүруі немен байланысты?

А) жылдамдықтан

Б)  температураның өзгеруінен

В)  жылу мөлшерінен

Г)  қайнаудан

Д)  массадан

 1. Бір зат молекулаларының басқа бір зат молекулаларының аралығына ену құбылысы

А )  инерция

Б)  қозғалыс

В)  энергия

Г) диффузия

Д)  магнетизм

деп аталады?

4.Дененің жылулық күйін сипаттайтын физикалық шама?

А) броундық қозғалыс

Б)  термодинамика

В)  кельвин

Г) градус

Д)  температура

 1. Дененің температурасын өлшеуге арналған құрал?

А)  динамометр

Б)  психрометр

В)  ариометр

Г)  амперметр

Д)  термометр

 1. Табиғаттағы ең төменгі шектік температура?

А) -273,150С

Б)  -2730С

В) 1000С

Г)  00С

Д)  2700С

7.Цельсий шкаласы бойынша алынған температура t0(С) мен Кельвин шкаласы бойынша алынған термодинамикалық тепературанығ Т (К) арасындағы байланыс?

А) Т=(t -273)К

Б)  Т=(t +273)К

В) Т=(273+ t)К

Г)  Т=(t +285)К

Д)  Т=(t -273)К

8.Дененің ішкі энергиясының өзгерту тәсілдері?

А) механикалық жұмыс істеу

Б)  қоршаған денелермен жылу алмасу

В) механикалық қозғалыс

Г)  конвекция, сәуле шығару

Д) механикалық жұмыс істеу, қоршаған денелермен жылу алмасу

9.Жылу берілудің түрлері?

А) жылу өткізгіштік, сәле шығару

Б)  жылу өткізгіштік, сәле шығару, конвекция

В)  конвекция

Г)  жылуөткізгіштік

Д)  сәуле шығару

10.Жылу мөлшерінің өлшем бірлігі?

А)  Дж

Б)  Вт

В) к Дж

Г)  кВт

Д)  МДж

 1. Денені қыздыру үшін қажет жылу мөлшерінің формуласы?

А)  Q = mc(t2-t1)

Б)  Q = mq

В)  Q = mc(t1+t2)

Г)  Q = mc(t+t1)

Д)  Q = m/q

12 Меншікті жылусыйымдылығының  өлшем бірлігі?

А)  Дж/кг

Б)  Дж/кг 0С

В)  Дж/0С

Г)  кг0С/Дж

Д) к Дж/кг0С

 1. Кесеге ыстық шай құйылған. Шай мен кесе қабырғасының арасындағы жылу берілу қалай іске асырылады?

А)  жылуөткізгәштік

Б)  сәуле шығару

В)  конвекция

Г)  жылу берілу

Д) жұмыс атқару

 1. Массасы 100 г болат бұрғы жұмыс кезінде 150С –тан 115 0С-ұа дейін қызған. Бұрғыны қыздыру үшін двигательдің жұмсаған энергиясы? Болаттың меншікті жылу сыйымдылығы 500 Дж/кг0С.

А)  500Дж

Б)   5 Дж

В)  5кДж

Г)  5000кДж

Д)  50 Дж

 1. Массасы 0,35 т кірпіштен қаланған пеш суи келе температурасын 500С –қа өзгерткенде қанша жылу мөлшері береді? Кірпіштің меншікті жылу сыйымдылығы  880 Дж/кг0С.

А)  15400 кДж

Б)   15400Дж

В)   15000Дж

Г)   15800Дж

Д)   15600Дж

 1. Массасы 200 г керосин толық жанғанда қанша энергия бөлініп шығады? Керосиннің жану жылуы  46·106 Дж/кг.

А) 9·106Дж

Б) 9,8106Дж

В) 9,2·106Дж

Г)  9,1·106Дж

Д) 9,3·106Дж

 1. 200С температурада алынған, массасы 0,5 кг мыс білеуін балқыту үшін қанша энергия қажет? Мыстың меншікті жылу  сыйымдылығы  380 Дж/кг0С; балқу температурасы   10830С, балқу  жылуы 21·104 Дж/кг

А)  1250кДж

Б)  0,125  кДж

В)  12500 кДж

Г)  125кДж

Д) 0,0125 кДж

 1. . Балқу температурасында алынған массасы 10 г нафталиннен жасалған денені балқыту үшін қандай жылу мөлшері қажет? Нафталиннің балқу жылуы 15·106 Дж/кг

А) 1500Дж

Б) 15000Дж

В) 150Дж

Г) 15Дж

Д) 1,5Дж

 1. Су, мұз немесе су буының массалары бірдей болса, олрдың қайсысының ішкі энергиясы ең көп болады?

А)  судың ішкі энергиясы ең көп

Б)   үшеуінің де ішкі энергиясы бірдей

В)   будың ішкі энергиясы ең көп

Г)   мұздың ішкі энергиясы ең көп

Д)  бу  мен мұздың ішкі энергиясы ең көп

 1. Отын жанғанда бөлініп шығатын жылу мөлшерінің формуласы?.

А) Q=mL

Б) Q=mc(t1-t2)

В) Q=mλ

Г) Q=mq

Д) Q=mc(t2-t1)

  9  сынып

1.Табиғатта абсолют тыныштықта тұратын дене бола ма ?

А) болады

Б) болмайды

В) болуы мүмкүн

Г) космоста дене тыныштықта болуы мүмкін

Д) жерде ғана дене абсолют тыныштықта  болуы мүмкін

 1. Көрсетілген физикалық шамалардың қайсысы векторлық шама емес?

А)   күш

Б)   уақыт

В)  жылдамдық

Г)   орын ауыстыру

Д)   салмақ

 1. Жылдамдықтың Халықаралық жүйеде өлшем бірлігі?

А)  км/сағ.

Б)   см/мин.

В)   м/с

Г)   мм/с

Д)   см/с

 1. 36 км/сағ.-та қанша м/с бар?

А)   10 м/с

Б)   8 м/с

В)  36м/с

Г)   15м/с

Д)   25 м/с

 1. Жылдамдықтарды салыстыр: 18 км/сағ. және 10 м/с

А)   18 км/сағ аз 10 м/с

Б)   18 км/сағ көп 10 м/с

В)   18 км/сағ тең 10 м/с

Г)   18 км/сағ тең,көп 10 м/с

Д)   18 км/сағ көп, аз 10 м/с

 1. Автобус орнынан қозғалған сәтте-ақ 3 м/с2 тұрақты үдеуге ие болады. Ол қанша уақыттан кейін 108 км/сағ. жылдамдық алады ?

А) 20 с

Б)  10 с

В)  30 с

Г)  15 с

Д)  40 с

 1. Бірқалыпты түзусызықты қозғалыстың жылдамдығы?

А)  өзгермейтін шама

Б)   өзгеретін шама

В)   белгілі бір шамаға өзгереді

Г)   өзгеруіде, өзгермеуіде мүмкін

Д)  тұрақты үдеуге өзгереді

 1. Механиканың бөлімдерін ата?

А)  кинематика, днамика

Б)   кинематика, статика

В)   кинематика, днамика, статика

Г)   динамика

Д)   статика

9.Велосипедші 1,6 м/с2 тұрақты үдеумен таудан түсіп келеді. Егер оның бастапқы жылдамдығы 4 м/с болса, онда 20 с-тан кейін велосипедшінің жылдамдығы қандай болады ?

А) 36 м/с

Б)  0,036 м/с

В) 3,6 м/с

Г) 0,36 м/с

Д) 360 м/с

10.Автокөлік жазық горизонталь жолмен моторын сөндіріп бірқалыпты қозғала ала ма?

А)  қозғала алмайды

Б)   қозғала алады

В)  тоқтап қалады

Г)  аздап жүріп тоқтайды

Д)  тоқтамай жүре береді

11.Механикалық қозғалыстың түрлері ?

А)   бірқалыпты түзусызықты қозғалыс

Б)   бірқалыпты емес түзусызықты қозғалыс

В)   қисықсызықты қозғалыс

Г)  бірқалыпты түзусызықты қозғалыс, бірқалыпты емес

түзусызықты қозғалыс

Д)  шеңбер бойымен қозғалыс

12.Динамиканың негізгі заңдары?

А) Ньютонның 3 заңы

Б) Инерция заңы

В) Галилео Галилей заңы

Г) Аристотель тұжырымдамасы

Д) Аристотель, Галилео Галилей заңдары

 1. Күштің өлшем бірлігі?

А) Дж

Б) Н

В) кГ

Г) Па

Д) Г

 1. 1Н – ол

А)   кг м/с2

Б)    м с2/кг

В)   м/с2                                   

Г)   кГ                           

Д)  Г

 1. 90Н күш денеге 1,2м/с2 үдеу береді. Осы денеге қандай күш 3 м/с2 үдеу береді?

А) 225 Н

Б) 36Н

В) 324 Н

Г)  25Н

Д)  220Н

 1. Массасы 60 т ал моторларының тарту күші 90кН болатын реактивті ұшақ ұшар кезінде қандай үдеумен қозғалады?

А) 150

Б)  15

В) 5400

Г) 540000

Д)  1500

17  Аулада өсіп тұрған ағаштың салмағы бар ма?

А)  жоқ

Б) бар

В) бұтақтарының ғана салмағы бар

Г) салмақ тамырына ғана түседі

Д) салмақ деген түсінік жоқ

18.Бастапқы жылдамдығы 20 м/с дене 4 м/с2 үдеумен қозғалды. Дененің 16 с өткеннен кейінгі жүрген жолын анықтаңдар?

А) 800

Б)  900

В)  830

Г)  836

Д)  832

19.Автокөлік радиусы200 м айналма жолмен 54 км/сағ.  жылдамдықпен қозғалды. Автокөліктің центрге тартқыш үдеуі қандай?

А) 11,25

Б) 112,5

В) 1,125

Г)  1125

Д)  0,1125

 1. Бастапқы жылдамдығы 10 м/с дене тік жоғары лақтырылған. Дененің көтерілу биіктігін анықтаңдар (g=10 м/с2)?

А)  500

Б)  5000

В) 50

Г)  5

Д) 0,5

Тест сұрақтарына жауап

Leave a Reply

Your email address will not be published.