Ертеңгілік сценариі “Қошкелдің – әз Наурыз!”

Тишбекова  Кенжегуль  Махметовна
Павлодар облысы, Май ауданы, Көктөбе  ауылы МҚКК «Ақбота» бөбектер бақшасының тәрбиешісі

Жүргізуші: Наурызтойы, көңілтойы, көктемтойы,

Жақсылықболсадейтінөмірбойы

Биылдабылтырғыдайақкөбейсін,

Елдегібақытбайлықбақкөбейсін.

Наурызқұттыболсынағалар

Наурызқұттыболсынаналарға

Жылсайынтойлайтынмәңгібақи,

Наурызқұттыболсынбаршамызға!

Міне, көптенкүткенҰлыстыңұлыкүнітыныштық пен бейбіткүнніңесігінашып, Наурызжаңажылкеліпжетті. Осындайкереметкүніекіауылтұрғындарыныңбастарынқосыптойлағалыедік. Өздерікешіккеліжатыр.

(Музыка әуеніменбалаларбилепкіріпотырады)

Жүргізуші: Армысыздар Абай ауылыныңтұрғындары! Амансыздарма Жамбылауылыныңтұрғындары! Басқанқадамдарыңызоңболсын. Бүгінгібіздің «ЕлдіелеңеткізгенНаурызкелдікөктеммен» аттыертеңгілімізгеқошкелдіңіздер.

-Балалар, мынаусандықтытарсылдатыптұрғанкімекен? ОйАлдаркөсесәлеметсізбе!

Алдаркөсе: Сәлеметсіздерме! Наурызқұттыболсын!

Жүргізуші: Сандықтыңішінеқалай тап болдыңыз? Әлде байды алдаймындепөзіңізалданыпқалдыңызба?

Алдаркөсе: Жоқ, жоқсендердітаңқалдырайындегенімғой.

Жүргізуші: АлдаркөсебүгінНаурызмерекесінтойлапжтырмыз. Біздіңмерекемізгеекіауылтұрғындарыкеліпотыр, сіздетөрлетіңізмерекенітойлайық.

Жиналдықнаурызтойғабәрімізде

Үлкенкішіжасымызкәрімізде.

Ән мен күйдіжыр мен бидішалқытып,

Өнерлерінінжумаржаншашайық – депотырыпбүгінгіертеңгілігіміздітақпақтарданбастайық.

Ән: «Әзнаурыз»

 

Алдаркөсе:   Ей балалар, балалар,Ендімағанқараңдар

Наурыздытойлайық, Қызықойынойнайық.

– Қанеекіауылтұрғындарыныңжігіттерініңкүштерінсынапкөрейік.

Ойын: «Арқантарту»

Алдаркөсе: Рахмет! Екіауылдыңжігіттерініңкүштерімықтыекен. Енді мен барыпбасқаауылтұрғындарынқұттықтауғабарайын. Қошсауболыңыздар.

Жүргізуші: Ертеңгілігіміздітақпақтарменжалғастырайық.

Жүргізуші: Наурызтойындаөнерліадамдарөзөнерлерінкөрсетеді. Мінебіздіңарамызда да өнерліақындарымыз бар екен. Жамбыл ауылынанкелгенАмира аттыақынымыз бен Абай ауылынанкеліпотырғанАдилжанақындарымыздықошеметпенқарсыалайық.

Айтыс:

Екіақын: Оу, халайық, халайық,

Әсемәнгесалайық.

Наурызтойынкөңілді

Біргеқарсыалайық.

 

Амира:Айтысуғаөзіңмен,

Шығыптұрмыналдыңа.

Айсары ауылынанкелген,

Амира ақын мен болам.

 

Адилжан:Менімененайтысар

Балтылдығың бар екен.

Таныстырсам өзімді,

Аділжан ақын мен болам.

 

Екі ақын: Ұлы наурыз бәріңді,

Татулыққа шақырған.

Тоқтатпасақ айтысты,

Сөз қалған ба ақыннан.

Жүргізуші: Екі ауылдың ақыны бүгінгі айтыста жақсы айтысты. Рахмет сіздерге!

(Музыка залына әже кіреді)

Әже: Сәлеметсіздерме! Ұлыстың ұлы күні құтты болсын! (Шашу шашады)Жүргізуші: Сәлеметсізбе әже! Біздің мерекемізге қош келдіңіз, төрлетіңіз үстел басына жайғасып отырыңыз.

Әже: «Бесікке салу» рәсімін көрсетті

 

Жүргізуші: Өлең сөздің патшасы ән сарасы,

 

Елдің көңілін көтерер ел данасы.

 

Тілге жеңіл жүрекке жылы тиіп,

 

Назар қойып тыңдаңдар ән жолдауын.

 

Ән: «Наурызым мерекем»

 

Жүргізуші: Балалар наурыздың ең басты тағамы қандай тағам?

 

–         Наурыз көже неше түрлі дәмнен жасалады? Ендеше наурыз көженің қалай дайындалатынын ортаға шығып Елдана айтып береді.

 

Елдана: 7  деген сан киелі сан. Қазақкиеліккеырымшылыққа аса мәнберген. Наурызкөжежеттүрлідәмненжасалады: оғанқойдың басы, сүт, езілгенмалтақұрт, бидайнемесе тары, күрішсияқтыдақылдарқосады.

Жүргізуші: Рахмет сағанЕлдана, ендінаурызкөженіңқалайдайындалатынынбілдік.

 

 

Ән: «Наурызым»

 

Жүргізуші: Мінебалаларбізсендерменойынойнадық, бибиледікән де айттықмерекемізаяқталыпжатыр. Ендешеақжаулықтыәжемізден бата сұрайық.

 

Әже: Ұлысоңболсын,

 

Ақ мол болсын.

 

Қайда барса жолболсын,

 

Ұлысбақтыболсын,

 

Төрттүлікақтыболсын.

 

Ұлысберекеәкелсін,

 

Бәле-жалажергеенсін!

 

Жүргізуші: Жаңғыртқандәстүрімдірахметелім,

 

Тербетсіншаттықәнқазақжерін.

 

Той бастағанқадамынқұттыболсын,

 

Жалғайтындәстүрімдібайтақелім.

 

Ұлыстыңұлыкүніқұттыболсын,

 

Денемізсау, мықтыболсын.

 

Еліміздіңнесібесікөпболсын,

 

Дәстүрлінаурызтойықұттыболсын!

Leave a Reply

Your email address will not be published.