«Интерактивті педагог»

Абдульманова  Айтжамал Туякбаевна, Баркова Елена Петровна, Голдина Елена Валентиновна, Жураковская  Анастасия Юрьевна, Корнилова Екатерина Николаевна, Лошкомойникова Татьяна Юрьевна, Москаленко Елена Анатольевна, Танатарова   Гулжайна   Шамуратовна, Байгонова Анара Хажмухановна

Көкшетау қаласы әкімдігінің жанындағы «№3 «Ертөстік»бала бақшасы» МКҚК педагогтары

Қазақ тілі мұғалімі: Абдульманова Айтжамал Туякбаевна

Күні: 14.05.2020 жыл

Орны: «Little People» балабақшасы

Шеберлік сынып: “Қазақ тілі сабақтарында балалардың байланыстырып сөйлеу қабілеттерін  дамыту”

Кіріспе:

               Бала тілі ересек адамдардың сөйлеуі әсерінен қалыптасады және үлкен дәрежеде бала өмірінің алғашқы күнінен бастап сөйлеу тәжірибесінің жеткілікті болуына, қоршағандардың қалыпты сөйлеуіне және тәрбиелеу мен оқытуға тәуелді.
Сөйлеу туа пайда болған қабілет болып табылады, ол онтогенез үрдісінде баланың физикалық және ақыл –ой дамуымен қатар дамиды және оның жалпы дамуының көрсеткіші қызметін атқарады. Баламен ана тілін меңгеруі қатал заңдылықтармен өтеді және барлық балаларға жалпы бірқатар белгілермен сипатталады. Сөйлеу тілі патологиясын түсіну үшін қалыпты балаларды сөйлеу тілі дамуының барлық реттік жолын нақты елестету керек, осы үрдістің заңдылықтарын және шарттарын білу қажет, осыдан оның жақсы дамуы тәуелді.


Балаларды байланыстыра сөйлеуге үйрету – балабақшаның негізгі міндеті. 

Алма мен алмұрттың бөліктерін таратып, екі топқа бөлу.

1- топ: “Жарқ еткен Жұлдыздар” 

2- топ: “Биіктен көрінер Алғырлар” тобы

1- кезең: «Бәйге»

Сұрақтар:

 1.  Қай жылы Қазақстанның тәуелсіздігі жарияланды ?(1991жылы)
 2. Шоқжұлдыздардың ішінде ең жарық  жұлдыз?  (Темірқазық)
 3.  Ғылым болмай немене

           Балалықты қисаңыз?

           Болмасаң да ұқсап бақ,

           Бір ғалымды көрсеңіз.

                                                 Кімнің өлеңінен үзінді?  (Абай Құнанбаев)

4. Алтын адам табылған жер?  (Есік қорғаны)

5. Абылай ханның шын есімі кім? (Әбілмансұр)

6. 64 қай санның квадраты?  (8)

2- кезең: «Тіл- өнер сайысы»

1. Атаңның баласы болма,

Адамның баласы бол.

2. Дос басыңа қарайды,

Дұшпан аяғыңа қарайды.

3.Алтау ала болса, ауыздағы кетеді,

Төртеу  түгел болса, төбедегі келеді.

4. Адам болатын бала алысқа қарайды.

5. Ас атасы- нан.

3- кезең:

Бір  қариядан қанша балаңыз

Бар деп сұрағанда берген жауабы мынадай: «Ұл мен қыздарымның саны бірдей, әр ұлымның 3 қарындасы бар» Қарияның неше ұл, неше қызы бар?

Қабат- қабат қатталған,

Асыл сөзбен апталған.

Парағы бар сөйлейтін,

Ол қазына өлмейтін.

Аяқпен кезек- кезек тебеді

Ол тынымсыз домалап

Зыр жүгіре береді.

Жердің барынша кішірейтіліп жасалған дәл үлгісі не? (глобус)

4- кезең  Буындардан сөз құрау

Бұ, дұ, лақ, құ, дұ, ұ,шақ, лын, рық, дас, бақа, лан, ран, шақ

Қорытынды: Жинаған ұпайларың санау ,  жеңген топты марапаттау.

Культура бодрости и оптимизма

Эссе

Баркова Елена Петровна

методист

ГККП «Детский сад № 3 «Ертөстік»

при акимате города Кокшетау

«Для соразмерности, красоты и здоровья

требуется не только образование

в области наук и искусства,

но и занятия всю жизнь

физическими упражнениями,

гимнастикой».

                                               Платон

         Детство – самая светлая пора нашей жизни, не омраченная заботами, обидами, страхами и недугами. Для ребятни это время постоянных поисков и открытий, ожидания приятных сюрпризов и ярких событий. Именно в эту беззаботную пору формируются личностные качества малыша, определяются его интересы и способности. Считаю, что в работе с детьми дошкольного возраста нужен очень продуманный и тонкий подход. В филигранной работе педагогов-дошкольников важен каждый шаг, каждый нюанс, потому что ошибки, допущенные в самом начале, могут тяжелым эхом отозваться в далеком будущем.

        Все знают, что на самом первом этапе обучения и воспитания закладываются основы будущих глубоких знаний, навыков и привычек. И от взрослого зависит, какими они будут. Воспитателю, педагогу эстетического или коррекционного цикла, языковеду, инструктору по физическому воспитанию важно заинтересовать малыша своим предметом, увлечь личным примером, убедить. Именно в этом залог успешного сотворчества, ведь без внутренней искорки невозможно разжечь огонек интереса в сердцах своих воспитанников.

        В дошкольном учреждении малышей учат правилам социального поведения. Они попадают в коллектив, и постепенно осваивают правила взаимопомощи, приобретают лидерские качества, осознают разницу между хорошим и плохим. С удовольствием ребятишки учатся письму, счету, познают окружающий мир и мир собственного «Я». Изучают государственный язык, развивают творческие способности, решают логические задачи, наблюдают за изменениями в природе. С помощью опытных педагогов проводят исследовательскую работу и защищают свои первые проекты. Это не только сильная мотивация к учению, но и мощный фундамент для развития компетенций и формирования модели уверенного поведения.

         Но для гармоничного развития маленького человечка необходимо крепкого физическое здоровье и хороший энергетический заряд. И здесь трудно переоценить роль здоровьесберегающих технологий и занятий спортом. Как методист,  работающий в детском саду более 25 лет, имею возможность наблюдать за ростом наших воспитанников, начиная с трех лет. Те ребята, которые постоянно посещают занятия в детском саду и с удовольствием выполняют все упражнения, участвуют в играх, эстафетах, поступив в первый класс, легче проходят адаптационный период. Новые нагрузки воспринимаются намного легче. У ребят, научившихся координировать свои действия, следить за осанкой, не возникает болезненных симптомов, связанных с  установлением нового режима и длительной работой за партой. У тех, кто приобрел навыки командной работы, не бывает конфликтов в новом коллективе. Развитая моторика рук помогает в письменной работе. Кроме того, специалисты отмечают, что мелкая моторика – фактор, влияющий на активизацию мыслительных процессов.

       Помимо регулярных занятий физкультурой в спортивном зале и на воздухе,  в детском саду постоянно ведется работа по оздоровлению и закаливанию: массаж стоп, влажные обтирания, солевые дорожки, гимнастика для глаз, пальчиковой массаж, фонопедическая и артикуляционная гимнастика, коррекционная психогимнастика и арт-терапия для   овладения собственными эмоциями, преодоления автоматизации движений и активизации внимания.

       А.В.Луначарский утверждал: «Физическое образование ребенка есть база для всего остального. Без правильного применения гигиены в развитии ребенка, без правильно поставленной физкультуры и спорта мы никогда не получим здорового поколения…Спорт формирует культуру оптимизма, культуру бодрости». Не случайно и название предмета – физическая культура! От того, как научится маленький человечек распоряжаться тем, что даровано ему природой, как будет беречь и укреплять свое здоровье, сложится вся его взрослая жизнь. Это аксиома, не требующая доказательств. Недаром теме здорового образа жизни отведено так много места в размышлениях мудрейших. Проведем небольшой экскурс по изречениям великих.

       «Спорт становится средством воспитания тогда, когда он – любимое занятие каждого». В.Сухомлинский. Задумайтесь, как это верно. Лишь то, что по душе, что интересно по-настоящему, может занять место в ряду приятных и полезных привычек.

        «Гимнастика, физические упражнения, ходьба должны прочно войти в повседневный быт каждого, кто хочет сохранить работоспособность, здоровье, полноценную и радостную жизнь». Гиппократ. Думаю, каждый взрослый человек убежден в правильности выводов великого врачевателя. Ему же принадлежит утверждение: «Как суконщики чистят сукно, выбивая его от пыли, так гимнастика очищает организм».

       А следующие высказывания, принадлежат великим людям, жившим в разные эпохи: «Умеренно и своевременно занимающийся физическими упражнениями человек не нуждается ни в каком лечении, направленном на устранение болезни». Авиценна. «Гимнастика есть целительная часть медицины». Платон. «Физические упражнения могут заменить множество лекарств, но ни одно лекарство в мире не может заменить физические упражнения». А.Моссо. Сколько житейской мудрости в этих словах, проверенных временем!

       Великими умами подмечено, что занятия физкультурой не только положительно влияют на состояние здоровья, но и формируют характер человека, закаляют его нервную систему: «Нужно поддерживать крепость тела, чтобы сохранить крепость духа.» В.Гюго. «Я хочу при помощи гимнастики всего тела сделать его более уравновешенным». Сократ

         «Важнейшим условием, повышающим работу памяти, является здоровое состояние нервов, для чего необходимы физические упражнения». К.Ушинский. Считаю, что вершиной этого блока цитат является известнейшее выражение «В здоровом теле – здоровый дух». Ювенал. Действительно, гармонично развитый человек, наделенный крепким здоровьем, устойчив к любым перегрузкам и стрессам, «заточен» на преодоление препятствий и победу в любом начинании.

        Говорят, что в наше время все острее ощущается дефицит внимания, уважения к ближнему. По утверждениям выдающихся людей, этому также может противостоять физическая культура. «Спасительной силой в нашем мире является спорт – над ним по-прежнему реет флаг оптимизма, здесь соблюдают правила и уважают противника независимо от того, на чьей стороне победа». Д.Голсуорси. А Пьер де Кубертен даже сделал такой вывод: «Главное – не победа, а участие».

        Уверена, что привычка быть здоровым, ловким, сильным, приобретенная малышом в самом раннем детстве, станет залогом ярких завоеваний в самых разных областях знаний, культуры, спорта. Станет гарантией победы над всеми проблемами и недугами. А физическая культура будет частью облика культурного и успешного человека будущего.

Голдина Елена Валентиновна

воспитатель

ГККП  «Детский сад» № 3 «Ертөстік»

при акимате города Кокшетау

Цель: развивать речь детей посредством приобщения их к народному творчеству с использованием элементов театрализации.

Задачи.

 • Формировать умение составлять небольшие рассказы о диких животных.
 • Развивать интонационную выразительность речи.
 • Развивать диалогическую и монологическую речь.
 • Обогащать словарь детей новыми словами, словосочетаниями, образными                                                       выражениями.
 • Побуждать у детей интерес к театрально-игровой деятельности, создавая    условия для её проведения.
 • Создать радостно-эмоциональное настроение.
 • Формировать любовь к народному творчеству.
 • Воспитывать целеустремлённость и настойчивость в поисках решения возникающих проблем, доброту.
 • Развивать познавательный интерес, желание участвовать в театрализации.
 • Продолжить знакомить с русскими народными сказками и их героями.

Билингвальный компонент. Я бабочка – Мен көбелек. Я лягушка – Мен бақа. Мен тышқан. Я заяц – Мен қоян. Я лисичка – Мен түлкі. Я волк – Мен қасқыр. Я медведь – Мен аю.  

Предварительная работа.

 • Повторение сказки «Теремок»
 • Участие в театрализации сказок
 • Обыгрывание жизненных ситуаций.

Оборудование. Теремок, костюмы для каждого персонажа сказки (шапочки-маски)

Ход занятия

Дети проходят в музыкальный зал под музыку «В гостях у сказки».

Добрый день мои друзья!

Вас снова видеть рада я!

Друг друга за руки возьмите.

В круг вас встать я прошу,

Игру – приветствие начну.

Музыкальная игра – приветствие.

Воспитательзагадывает детям загадку

                                          В них чудеса и волшебство,

                                          Добро там побеждает зло,

                                          Ступа и ковёр летают,

                                          Скажите, где это бывает? (В сказках)

Воспитатель. Сказкаэто удивительный, волшебный мир, в котором происходят самые необыкновенные чудеса и превращения.

Ребёнок.

В мире много сказок,

Грустных и смешных,

И прожить на свете

Нам нельзя без них

Сказка в гости к нам идёт,

Сказка в каждый дом войдёт.

Кто слышит сказки голоса,

Тем сказка дарит чудеса

Воспитатель.  Я вижу…

Любите, ребята сказки?

Вижу, заблестели глазки!

Много сказок знаете?

Сейчас их повстречаете!

Ребята, с самого раннего детства вы слышали сказки. Когда вы были маленькими, вам рассказывали сказки мамы и бабушки, а потом вы пошли в детский сад и кто – то сам научился их читать. Читая сказки, вы проникаете в чудесный мир, загадочный, таинственный мир. В сказке совершаются самые невероятные чудеса: то Змей Горыныч уносит красавицу-царевну в свои владения, то яблонька награждает трудолюбивую девочку золотыми и серебряными яблочками, то хитрющая лиса обманывает всех.

Воспитатель.  А вы любите сказки?(ответы детей) Я тоже их очень люблю.

 • А кто из вас знает, как называются люди, которые играют в театральных постановках? (актёры).

– Для того, чтобы стать хорошим актёром нужно много знать и уметь, а ещё важно уметь правильно и красиво говорить. И сегодня я приглашаю вас отправиться в волшебную страну сказки. Чтобы попасть в эту страну, нужно взять с собой фантазию, актёрские способности, произнести волшебные слова – закрываем глаза и говорим:

Топни-хлопни,

Вокруг себя обернись,

В волшебной стране

Актёром окажись.

Воспитатель. Ребята, посмотрите! Мы оказались в волшебной стране.

Сказка спряталась в загадку.

Ну, попробуй отгадать.

Если верной будет отгадка

Сказка к нам придет опять!

Загадка.

На поляночке лесной

Описание: https://zabavnik.club/wp-content/uploads/teremok_47_01070257.jpg

Стоял домик расписной,

Всех зверюшек спрятать мог,

Что за домик?

Дети. Теремок.

Физкультминутка «Теремок»

Воспитатель.  Ребята, давайте попробуем содержание сказки показать жестами и действиями (показывают и рассказывают). Предложить игру «Волшебные превращения» – поупражняться в актёрском мастерстве. Ребята! Как называется показ действия без слов.  (пантомима – по очереди изображают животное, дети угадывают).

 – Каких животных изображали? – диких, живут в лесу.

– А в какой из сказок мы встречаем всех этих животных?

– Теремок.

– Правильно, это сказка «Теремок».

– А ещё актёры должны чётко и быстро проговаривать слова – с разной силой голоса: медленно, быстро, быстро- быстро.

Чистоговорка: «От топота копыт пыль по полю летит»

Ну, что ж ребята, пора нам отправиться в сказку. Она нас уже ждёт.

– Дети под музыку одеваются,

Зал украшен в виде лужайки, теремок (домик) стоит посредине, появляется Бабочка.

Описание: https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/1530302/c92be0bb-ded2-4e96-a662-ba9d672365e1/s1200

Бабочка: Стоит в поле теремок,  

                 Он не низок, не высок

                Тук-тук, кто в теремочке живет?

                Тук-тук, кто в невысоком живет?

– Никто мне не отвечает. Значит, пустой теремок. Буду в нем жить.

Как прекрасно жить на свете!

Вы согласны со мной, дети?

Дети: Да!

Бабочка: Тогда потанцуйте со мной!

Танец «Опаньки»

Описание: https://avatars.mds.yandex.net/get-zen_doc/1586459/pub_5d918c5395aa9f00b0a15c26_5d918c73bd639600b14ca874/scale_1200

Появляется Лягушка.

Лягушка: Ой! Стоит в поле теремок!

                   Он не низок, не высок

                   Тук-тук, кто в теремочке живет?

                   Тук-тук, кто в невысоком живет?

Бабочка: Я – Бабочка, на мне два тапочка. Мен көбелек. А ты кто?

Лягушка: Я – Лягушка – квакушка, зеленое брюшко. Мен бақа. Можно мне с тобой в теремке жить?

Бабочка: Можно, вдвоем веселее. А что ты умеешь делать?

Лягушка: Как, что? Я – умею  напевать чистоговорки

Чистоговорки:  Ма – ма – ма наступила зима,

                       Ок-ок- скоро выпадет снежок.

Воспитатель предлагает всем детям вместе с лягушкой проговорить чистоговорку.

Её пускают в теремок.

Появляется Мышка.

Описание: https://ds05.infourok.ru/uploads/ex/07ce/0006d215-98e91d61/img7.jpg

Мышка: Ой! Стоит в поле теремок!

                 Он не низок, не высок

                 Тук-тук, кто в теремочке живет?

                 Тук-тук, кто в невысоком живет?

Бабочка: Я – Бабочка, на мне два тапочка.

Мен көбелек.

Лягушка: Я – лягушка-квакушка, зеленое брюшко. Мен бақа. А ты кто?

Мышка: Я – мышка-норушка, два шелковых ушка. Мен тышқан. Можно мне с вами в теремке жить?

Бабочка: Можно, заходи.

Лягушка: Втроем веселее. А что у тебя в корзинке?

Мышка: Сказочные предметы.

«Волшебная корзина зайчика»

(Из корзинки мышка достаёт предметы. Дети должны, отгадать из какой сказки данный предмет):

Золотое яйцо (Курочка Ряба)

Золотой ключик (Приключения Буратино)

Банка с вареньем (Карлсон)

Аптечка (Доктор Айболит)

Банка с мёдом (Вини-пух и все, все, все)

Скалка (Лисичка со скалочкой)

Её впускают в теремок.

Появляется Зайчик.

Описание: https://st.depositphotos.com/1001009/4160/v/450/depositphotos_41601883-stock-illustration-easter-bunny-with-a-basket.jpg

Зайчик: Стоит в поле теремок!

                Он не низок, не высок

                Тук-тук, кто в теремочке живет?

                Тук-тук, кто в невысоком живет?

Бабочка: Я – Бабочка, на мне два тапочка. Мен көбелек.

Лягушка: Я – лягушка-квакушка, зеленое брюшко. Мен бақа.

Мышка: Я – мышка-норушка, два шелковых ушка. Мен тышқан. А ты кто?

Зайчик: Я – Зайчик – побегайчик. Мен қоян. Можно мне с вами в теремке жить?

Бабочка: Можно, заходи.

Лягушка: Вчетвером веселее.

Мышка: А чем ты нас порадуешь?

Зайчик: Я умею шутить. У меня есть смешные сказки перевёртыши «Сказочные перевёртыши»

«Гадкий котенок».

«Три волчонка».

«Солнечная королева»

«Петушок Ряба»

«Иван – царевич и зеленый крокодил».

«Волк и 7 тигрят»

«Пашенька и медведь»

«Царевна-индюшка»

«Сестрица Аленушка и братец Никитушка»

«Иван-царевич и зеленый волк»

«Лисичка-сестричка и серая мышь»

Зеленая шапочка»

“Кот в валенках”

Его впускают в теремок.

Описание: https://st2.depositphotos.com/1967477/8956/v/950/depositphotos_89562516-stock-illustration-cartoon-happy-fox-sitting-isolated.jpg

Появляется лиса

Лиса: Прелесть какая! Терем сказочный!

           Стоит в поле теремок!

           Он не низок, не высок

           Тук-тук, кто в теремочке живет?

           Тук-тук, кто в невысоком живет?

Бабочка: Я – Бабочка, на мне два тапочка. Мен көбелек.

Лягушка: Я – лягушка-квакушка, зеленое брюшко. Мен бақа.

Мышка: Я – мышка-норушка, два шелковых ушка. Мен тышқан.

Зайчик: Я – Зайчик-побегайчик. Мен қоян. А ты кто?

Лиса: Я – лисичка-сестричка. Мен түлкі. Можно мне с вами в теремке жить, всех вас смешить?

Бабочка: Можно, заходи.

Лягушка: Впятером веселее.

Мышка: А что ты умеешь делать?

Лиса: Я умею играть.

Игра «Весёлая разминка»  

Описание: https://avatars.mds.yandex.net/get-zen_doc/1720666/pub_5cd7a8960ae27d00b35ee070_5cd7aac5dc906400b27ffa90/scale_1200

Её впускают в теремок.

Появляется Волк.

Волк: Р-р-р! Стоит в поле теремок!

            Он не низок, не высок

            Тук-тук, кто в теремочке живет?

            Тук-тук, кто в невысоком живет?

Бабочка: Я – Бабочка, на мне два тапочка. Мен көбелек.

Лягушка: Я – лягушка-квакушка, зеленое брюшко. Мен бақа.

Мышка: Я – мышка-норушка, два шелковых ушка. Мен тышқан.

Зайчик: Я – Зайчик-побегайчик. Мен қоян.

Лиса: Я – лисичка-сестричка. Мен түлкі. А ты кто?

Волк: Я – Волк, зубами щелк. Мен қасқыр. Можно мне с вами жить?

Бабочка: Можно, заходи.

Лягушка: Чем больше жильцов, тем веселее.

Мышка: А что ты умеешь делать?

Волк: Я умею загадки загадывать.

Много-много я их знаю

Вам сегодня загадаю. 

Кто внимательным бывает –

Тот их быстро разгадает.

Загадки «Узнай сказку»

Описание: https://i.pinimg.com/originals/29/1e/5d/291e5de52987ca50ce9a25d8e948a619.jpg

Сидит в корзинке девочка

У мишки за спиной.

Он сам того не ведая,

Описание: https://1.bp.blogspot.com/-2rzCbZYExwU/XBsyTQsot9I/AAAAAAAAEHg/Jgi-HazvyQgmXcJCqOysm_T0Ts4_a37QgCLcBGAs/s1600/mw6umv9g17.png

Несёт её домой.

(Маша и медведь)

Прибежище Мышки-норушки,

Зелёной Лягушки-квакушки

И прочей звериной компании.

Скажите мне хором название.

(Теремок)

Чашки три и три постели,

 Стульев тоже три, смотри,

И жильцов здесь в самом деле

Описание: https://illustrators.ru/uploads/album_image/image/18285/3%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B2%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B6%D0%B811.jpg

Проживает ровнотри

Как увидишь, сразу ясно:

В гости к ним ходить опасно.

Убегай скорей, сестричка,

Из окна лети, как птичка .

Убежала! Молодец!

Значит, сказке всей конец .

По слогам читает Федя:

Это сказка “.. “.

(“Три медведя”.)

Из муки он был печён,

На сметане был мешён.

Описание: http://xn----htbc6aclibhc6h.xn--p1ai/upload/iblock/13f/13f9c42ff6698d52972788e3a5befdf6.jpg

На окошке он студился,

По дорожке он катился .

Был он весел, был он смел

И в пути он песню пел,

Съесть хотел его Зайчишка,

Серый волк и бурый Мишка .

А когда малыш в лесу

Описание: https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/1354525/21b00afc-faf9-445e-ad6d-777b41b87276/s1200

Встретил рыжую Лису,

От неё уйти не смог.

Что за сказка?

(“Колобок”!)

Ну и овощ, вот гигант,

Ну, не вытащить никак!

Тянул дедка вместе с бабкой,

Мышка очень помогла!

(«Репка»)

Картинки с изображением сказок.

Описание: https://ds05.infourok.ru/uploads/ex/1190/00068db7-dc39c809/hello_html_57f5e3a9.jpg

Волк: Вот спасибо!

Появляется Медведь.

Медведь: О! Стоит в поле теремок!

                 Он не низок, не высок

                 Тук-тук, кто в теремочке живет?

                 Тук-тук, кто в крошечном живет?

Бабочка: Я – Бабочка, на мне два тапочка. Мен көбелек.

Лягушка: Я – лягушка-квакушка, зеленое брюшко. Мен бақа.

Мышка: Я – мышка-норушка, два шелковых ушка. Мен тышқан.

Зайчик: Я – Зайчик – побегайчик. Мен қоян.

Лиса: Я – лисичка-сестричка. Мен түлкі.

Волк: Я – Волк, зубами щелк. Мен қасқыр. А ты кто?

Медведь: Я – Медведь косолапый, тяжелая лапа. Мен аю. Можно мне с вами жить?

Все: Не возьмем к себе в соседи

        Мы гигантского медведя.

        Прости уж нас, Медведь.

Медведь: (лезет в теремок)

                 Я уж как-то примостюсь,

                 Я в клубочек уж свернусь!

Все: Он не хочет нас и слушать, лезет в терем эта туша!

Теремок рушится.

Все: Разбегайтесь, звери, рушится терем!

Медведь: Виноватый я, простите!

                  От себя вы не гоните!

                  Мы выстроимся все в рядок,

                  Построим новый теремок!

Бабочка: А пусть и ребята нам помогут.

Все дети строят новый теремок.

Все: Раз-два, раз-два! Готов новый теремок!

Медведь: Крепкий, не развалится. Все в нем поместятся. И вы к нам жить приходите!

Воспитатель. Пора возвращаться из сказочной страны: закроем глаза, произнесём

Топни-хлопни,

Вокруг себя обернись,

Из волшебной страны

В детский сад возвратись.

Сказка с нами прощается,

Дети домой возвращаются.

Звучит музыка, дети открывают глаза.

Рефлексия

 • Ребята, вот мы и в детском саду, вам понравилось наше путешествие?
 • Чем?
 • Какую профессию, вы, осваивали? (актёр).
 • Вам было трудно?
 • А кто из вас хочет в будущем стать актёром?

Воспитатель.  Давайте попрощаемся с нашими гостями.

Под музыку «В гостях у сказки» выходят из зала.

Жураковская Анастасия Юрьевна

воспитатель

ГККП «Детский сад № 3 «Ертөстік»

при акимате города Кокшетау

         Дошкольное детство – очень важный период в развитии ребенка.  Именно в этот период закладываются у ребенка основы знаний, происходит разностороннее развитие ребенка. Это возраст приобщения ребенка к познанию окружающего мира, период его начальной социализации. В это время активизируется самостоятельность мышления, развивается познавательный интерес детей и любознательность.

         Формирование творческой личности – одна из важных задач педагогической деятельности воспитателя. В процессе рисования у ребенка совершенствуются наблюдательность, художественный вкус, мелкая моторика рук, эстетическое восприятие, творческие способности. Как лучше всего в детском саду обучать рисовать?

         Практически все дети любят рисование. Рисовать можно карандашами, фломастерами или кисточкой. А ведь ещё существуют не совсем обычные, но очень интересные способы творчества. Это нетрадиционные техники рисования, которые стали популярны и современны в работе с дошкольниками.

         Нетрадиционные техники рисования – рисование при помощи использования подручного материала.

         Практика показывает, что нетрадиционные художественные техники являются эффективным средством усвоения дошкольниками графики и живописи, закономерностей композиции и колорита.

         Использование нетрадиционных техник рисования с детьми дошкольного возраста позволяет развивать сенсорную сферу не только за счет изучения свойств изображаемых предметов, а также за счет работы с разными материалами. Также осуществляется стимуляция познавательного интереса ребенка. Здесь не используются четкие правила при рисунке, а значит, ребенок ощущает себя более комфортно на занятии, преодолевается общая моторная неловкость, развивается мелкая моторика рук. Изобразительная деятельность с использованием данных техник способствует не только при развитии моторики, но и развивает тактильное восприятие, глазомер, зрительное восприятие, внимание и усидчивость; учит пространственной ориентировке на листе бумаги,  вызывает в ребенке эмоциональную отзывчивость, а также помогает формировать навыки самоконтроля.

         Многие ученые считают, что все виды нетрадиционного рисования можно вводить с раннего возраста, знакомя детей с особенностями техники (Эйнон Д., Колдина Д.Н. и др.). Такие техники превращают занятия по изо в простую и веселую игру. Не надо вырисовывать сложные элементы, не надо виртуозно владеть кисточкой. Нетрадиционные техники потому и созданы, потому что они упрощают труд ребенка, облегчают задачу педагога и дают ребенку потрясающий творческий опыт с завораживающими выполненными работами. Красивые картины и рисунки ребенок может делать в простых приемах нетрадиционного рисования. (рисование пальчиками, ладошками, на брызг, рисование мятой бумагой по сырому…). В детском саду на занятиях по ИЗО-деятельности важно подобрать такую работу, которая будет посильна детям разного возраста. В работе применяются доступные и простые материалы (трубочки, ватные палочки, поролон, одноразовые пластиковые вилки)

         Для детей младшего дошкольного возраста при рисовании уместно использовать технику «рисование руками» (ладонью, ребром ладони, кулаком, пальцами), оттиск печатями из картофеля.

         Детей среднего дошкольного возраста можно знакомить с более сложными техниками: тычок жесткой полусухой кистью, печать поролоном; печать пробками; восковые мелки + акварель; свеча + акварель; отпечатки листьев; рисунки из ладошки; рисование ватными палочками; волшебные веревочки (ниткография).

         А в старшем дошкольном возрасте дети могут освоить еще более трудные методы и техники: рисование песком, рисование мыльными пузырями, рисование мятой бумагой, кляксография с трубочкой, печать по трафарету, монотипия предметная, кляксография обычная, пластилинография.

         На занятиях с использованием этих техник и  нетрадиционных материалов, дошкольники получают информацию о разнообразии окружающего мира, совершенствуют свои знания и представления о цвете, форме и размере предметов, у них развивается воображение, мышление и речь.

         Каждая из этих техник для ребенка – это маленькая захватывающая игра. Их использование позволяет детям чувствовать себя раскованнее, смелее, развивает воображение, дает полную свободу для самовыражения.

         Таким образом, использование нетрадиционных техник рисования, на занятиях по рисунку, способствует психической и эмоциональной подготовке к школе, помогая всесторонне развиваться.

Сотрудничество с университетом им. Ш. Уалиханова

         В нашей группе проходила практику студентка Кейкова Камила Нуржановна. Свою работу Камила Нуржановна  начала с хорошо знакомых для детей данного возраста техник: рисование пальчиками и ладошками.  В связи с особенностями раннего возраста на каждом занятии использовались игровой прием, художественное слово, пальчиковые игры, физкультминутки, подвижные игры, музыкальное проигрывание. Обучение детей среднего возраста нетрадиционным приемам рисования – актуально. Применение нетрадиционных методов рисования вне занятий не только развивает мелкую моторику, наблюдательность, воображение, эстетическое восприятие, художественный вкус, творческие способности, но и развивает детскую самостоятельность, мышление. Все это дает возможность подготовить ребенка к обучению школе.    

Корнилова Екатерина Николаевна

воспитатель

ГККП  «Детский сад» № 3 «Ертөстік»

при акимате города Кокшетау

Мақсаты /Цель. Закрепить знания детей о природе, полученные в разных видах деятельности, правила поведения в природе

 • Білімділік/Обучающая. Вызвать у детей стремление беречь свой общий дом как условие сохранения жизни человечества и всех природных обитателей. Расширять и уточнять представления детей о природе. Формировать умения устанавливать причинно-следственные связи между природой и деятельностью человека, показать Землю как общий дом всех людей и всех живых существ, живущих рядом с человеком
 • Дамутышылық/Развивающая. Развивать стремление самостоятельно находить пути решения поставленных задач, подводить итог этих решений.
 • Тәрбиелік/Воспитательная. Воспитывать любовь к природе, побуждать желание заботиться о ней.

Жабдықтар / Оборудование: карта с изображением зон леса, моря, гор и луга;  карточки с изображением на них объектов живой и неживой природы; макет вулкана, прозрачные стаканчики с  загрязнённой водой; фильтры-ватные диски для очистки воды, плакат с изображением луга, готовые заготовки с изображением полевых и садовых цветов; клей, салфетки.

Алдын ала жұмысы / Предварительная работа. Загадывание загадок, чтение художественной литературы, беседы, заучивание стихотворений, рассматривание глобуса.

Сөздік жұмысы / Словарная работа.  Лава, кратор.

Билингвалды компонент / Билингвальный компонент: лес – орман, гора- тау, водоем- тоған, луг- шабындық.

Ход занятия

Мы скажем небу: «Здравствуй!»

«Пусть утро будет ясным!»

Природе скажем мы.

Пусть будет мир прекрасным!

И даже в день ненастный

Ему желаем счастья, любви и красоты!

.

Воспитатель. Ребята каждый из вас живет в доме со стенами, крышей, полом. Но как только мы выходим за порог обычного дома, то оказываемся в другом доме – на природе. Когда-то, очень давно, только природа и была единственным домом человека. Тогда человек не строил себе жилище, а жил в пещере. Шло время, и человек научился многому. Теперь мы живем в каменных или деревянных домах, еду покупаем в магазине, а все равно нашим настоящим домом остается природа.

Послушайте, какие красивые стихи написал поэт Л. Дайнеко:

Есть на земле огромный дом

Под крышей голубой,

Живут в нём солнце, дождь и гром,

Лес и морской прибой.

Живут в нём птицы и цветы,

Весёлый звон ручья.

Живёшь в том светлом доме ты

И все твои друзья.

Куда б дороги не вели,

Всегда ты будешь в нём.

Природою родной земли

Зовётся этот дом.

Воспитатель. Природа – волшебная царица, все мы живём в её царстве. У неё столько много дел и забот! А давайте сегодня поможем нашей природе? Смотрите, у меня есть карта, где изображено всё царство природы: лес, небо, горы, луга, моря и океаны.

 • Посмотрите, сначала из детского сада мы попадаем куда? (в лес).

Следующая зона нашего внимания – горы, далее мы попадаем в зону «моря и океаны», четвертая и  последняя зона – луга.

Воспитатель. А теперь я предлагаю вам отправиться  в   лес, что вы слышите?    (запись звуки леса)

Дети: шум деревьев, пение птиц, жужжание, стрекотание кузнечика.

Воспитатель. Как вы думаете, ребята, может ли человек прожить на Земле один? Без птиц, животных. (Ответы детей).

Воспитатель. Конечно же, нет. Природа имеет важное значение в жизни каждого человека.  И мы, люди, должны любить и беречь свой огромный дом – Природу. Человек живёт в природе. А как вы думаете, всегда ли человек бережёт природу? (Ответы детей)

Воспитатель.  Кажется, в лесу что-то происходит.

Сценка « Как зверюшки лес спасли»

Лесная фея: Лесные зверюшки, скорее сюда!

Звери: Что случилось?

Лесная фея: Случилась беда!

В лес пришел мальчишка,

Злой разбойник Гришка!

Он деревья обижает,

Птичьи гнезда разрушает!

Звери: Надо Гришку испугать,

С Гришкой в «Эхо» поиграть!

Нужно проучить мальчишку,

Злого хулигана Гришку.

Фея: слышу: Он идет сюда!

Прячьтесь, звери. Кто куда! (выходит Гришка, напевая песню)

Гришка: Я люблю в лесу гулять,

Всех пугать и все ломать!

Я цветы срываю,

Гнезда разрушаю!

Вот я смелый какой!

Звери (вторят, словно эхо): Ой-ой-ой!!!

Гришка: Кто там прячется в кустах?

Звери: Тах! Тах! Тах!

Гришка: На меня наводит страх…

Звери: Ах – ах – ах!

Гришка: Мне не страшно! Я не трус!

Звери: Трус! Трус! Трус!

Гришка: И тебя я не боюсь.

Звери: Юсь – юсь – юсь.

Гришка: Ой- ей – ей !

Ай –яй – яй!

Мама, мама, выручай!

Я больше не буду

Цветочки срывать

Я больше не буду

Лес обижать! (убегает)

Звери: Ура!

Вопросы:

 • Правильно ли поступил Гриша?
 • А вы знаете правила поведения в лесу?

(показываю картинки, дети называют правила поведения в лесу)

Воспитатель. Посмотрим на карту, куда нам отправляться теперь (Дети переходят в зону «Горы»).

Дидактическая игра «Живая и неживая природа»

Воспитатель. Ребята, на какие два вида делится природа? 

Дети: на живую и неживую.

На столе лежат  картинки с изображение живой и неживой природой. Мы сейчас с вами найдём изображения живой природы и отложим их вправо, и слева у нас будут изображения неживой природы. (дети выполняют задание, рассказывают, что относится к живой, а что к неживой природе).

Воспитатель. Какие же вы молодцы! Вот мы и добрались до гор. Ребята, посмотрите, на карте есть маленькие чёрные точки. Этими точками отмечают вулканы. Как вы думаете, что такое вулканы? (ответы детей)

Воспитатель. Ребята сейчас я расскажу вам одну легенду о вулкане.

«Жил на свете бог по имени Вулкан. И нравилось ему кузнечное дело: стоять у наковальни, бить тяжелым молотом по железу, раздувать огонь в горне. Построил он себе кузницу внутри высокой горы. А гора стояла прямо посреди моря. Когда Вулкан работал молотом, гора дрожала от верхушки до основания, а грохот и гул разносились далеко вокруг. Из отверстия на вершине горы с оглушительным ревом летели раскаленные камни, огонь и пепел. “Вулкан работает”, – со страхом говорили люди, и уходили жить подальше от этого места. С тех пор, люди, все огнедышащие горы стали называть вулканами».

Воспитатель. Интересная легенда? (Да) Давайте, ребята, рассмотрим с вами картинки с изображением вулканов. Посмотрите внимательно, какой формы вулкан, на что он похож?

Дети. Похож на пирамиду, конус.

Воспитатель. Правильно, ребята, вулкан конусообразной формы. Обратите внимание на его верхнюю часть, на что она похожа?

Дети. На большую яму, воронку.

Воспитатель. Верно. Как называется эта часть вулкана?

Дети. Вершина горы, из которой извергается вулкан, называется кратер вулкана.

Воспитатель. Кратер вулкана – это огромная чаша с крутыми склонами, а на дне – красновато – оранжевое жерло, дыра, уходящая глубоко в землю. Огненная жидкость, выходящая из вулкана, называется лавой. Посмотрите на эту гору. На ней тоже есть вулкан и кратер и сейчас я попробую запустить этот вулкан.

Воспитатель. Внимательно следите за моими действиями. Я помещаю в банку одну чайную ложку соды, немного красной сухой краски и 5 капель моющей жидкости. А теперь внимание! Следующая жидкость – лимонная кислота. Добавляем лимонную кислоту, посмотрите, что происходит? Дети внимательно следят за происходящим, делятся впечатлениями.  Как много мы уже успели увидеть и сделать, давайте сейчас немного отдохнём!

Динамическая пауза

Природу надо охранять: («рисуют» руками круг)

Зверей и птиц не обижать, (грозят пальцем)

Цветы напрасно не срывать, (приседают)

В лесу костры не разжигать. (топают ногами)

С природой будем дружно жить . (берут друг друга за руки)

Живое на Земле любить. (прижимают руку к груди)

Вот Земля, наш общий дом.(«рисуют» руками круг)

Много есть соседей в нём.

И пушистые козлята, (показывают рожки)

И весёлые котята, (прыжки)

И извилистые речки, (изобразить сложенными ладонями речку)

И кудрявые овечки. (крутят кудряшки)

Травка, птички и цветы,

И, конечно, я и ты. (показывают на себя и детей)

В этом славном доме нужно (руки друг другу на плечи)

Жить со всеми очень дружно.

Воспитатель. Ну, вот мы и отдохнули!

Далее воспитатель предлагает  пройти в зону «моря и океаны»   (на карте изображены  моря и океаны, реки)

 • Что же случилось здесь? (вода в море загрязнена).

– Правильно. К сожалению, человек часто загрязняет реки, озёра, моря и океаны. Но нам нужна чистая вода, правда? Скажите, а кому вообще на земле нужна вода? (ответы детей). Всё живое на земле погибнет, если не будет воды, вот почему так важно содержать её в чистоте. Ребята, а вы знаете, что запасы пресной воды, пригодной для питья, в мире уменьшаются.   А знаете, почему это происходит? (Ответы детей).

Воспитатель. Послушайте историю об одном роднике. Родник – это водный источник, бьющий, текущий из глубины земли.

«Жил – был веселый родник. Вода в нем была чистая, прозрачная, а на вкус вкусная и полезная. В солнечный день в маленьком роднике солнечные лучи ловили солнечных зайчиков, в нем журчала вода, как звонкая песня. Место, где бил родник, было очень красивым. К нему приходили люди, чтобы напиться воды, отдохнуть, а уходя, оставляли мусор. Со временем родник становился узким и грязным. Уже нельзя было увидеть тот родник, что был раньше с чистой и прозрачной водой»

Воспитатель. Как вы думаете, люди правильно поступили?

Дети. Нет!

Воспитатель. Ребята, поможем роднику снова быть прежним?

Дети. Да!

Воспитатель. Наша задача привести родник в хорошее состояние, возвратить его к жизни? Что для этого надо сделать?

Дети. Очистить родник от мусора, поставить ограждение.

Воспитатель. Молодцы! А еще мы можем попробовать очистить воду с помощью самодельного фильтра.

Опыт «Фильтрация воды»

Воспитатель. Давайте мы оставим   около нашего родника запрещающий  знак, чтобы все знали, что загрязнять воду в водоемах нельзя.

Доброе дело мы сделали, инам пора идти дальшедальше!

Воспитатель. Что же дальше изображено на карте? (поля и луга) (дети переходят в зону «луга»)

Аппликация «Цветущий луг»

Воспитатель. На лугах всегда очень красиво! Там растёт много чудесных полевых цветов. (дети замечают, что на лугу совсем нет цветов). Надо украсить луг цветами! Вот здесь есть много разных цветов, но разве все они растут на лугу? (дети берут только полевые цветы, а декоративные оставляют, затем наклеивают их на луг).

Воспитатель. Чтобы нам красиво и аккуратно наклеить, что надо делать? (наносить клей на клеёнке, использовать салфетку). Какой красивый луг у нас получился!

Воспитатель. Вот и закончилось наше путешествие, пора возвращаться в детский сад. Мы сегодня очень много помогли природе и можем заслуженно считаться её почётными помощниками!

Игра имитация «Возвращаемся домой»

Закрой глаза и сделай шаг

Затем в ладоши хлопни так.

И вот  мы в садике своем

Счастливо, весело живем.  

Рефлексия

 • Понравилось вам наше путешествие?
 • Что больше всего запомнилось вам сегодня? (ответы детей) 

Воспитатель. Давайте же стараться жить так, чтобы наш общий дом – природа  оставалась щедрой и прекрасной, чтобы журчали на ней чистые ручьи, цвели сады, пели птицы. А  люди радовались жизни. Я приготовила для вас  экологические знаки,   в свободное время вы их раскрасите, и будете использовать для игры.

Так будем беречь  нашу Зеленую планету

Ведь другой на свете нету.  

   

Лошкомойникова Татьяна Юрьевна

воспитатель

ГККП  «Детский сад» № 3 «Ертөстік»

при акимате города Кокшетау

Мақсаты / Цель.  Развивать у детей творческое воображение, совершенствовать средства выразительности в передачи образов, обогащать словарный запас, развивать мелкую моторику рук – через театрализованную деятельность.

 • Білімділік / Образовательная: учить узнавать и называть персонажей из знакомых сказок, передавать по показу игровые действия; учить выразительному подражанию; побуждать интерес детей к театрально-игровой деятельности; закрепить знания детей о русских народных сказках; приучать детей внимательно слушать и слышать воспитателя, понимать задаваемые вопросы, отвечать на них по просьбе воспитателя; повторять несложные фразы, эмоционально откликаться на происходящее.
 • Дамытушылық / Развивающая:  развивать мелкую моторику; развивать интонационную выразительность речи; развивать умение с помощью воспитателя инсценировать небольшие сказки.
 • Тәрбиелік / Воспитательная: воспитывать любовь к русским народным сказкам; воспитывать положительные взаимоотношения между детьми посредством театрализованной деятельности.

Предварительная работа. Чтение сказок «Репка», «Теремок», «Колобок»; просмотр иллюстраций к сказкам; загадывание загадок.

Сабаққа арналған материал / Материал для занятия: настольные театры по сказкам: «Репка», «Теремок», «Колобок»;  маски героев сказки «Репка»; куклы бибабо по сказкам; мольберт  и столы; музыка движения поезда; воздушные шары; массажные мячики су – джоку;  ИКТ.

Қостілдік компонент / Билингвальный компонент: аю – медведь, түлкі – лиса, қасқыр –  волк, қоян – заяц.

Барысы / Ход

Воспитатель. Здравствуйте ребята! Какие вы все нарядные! К нам на занятие, пришли гости, давайте с ними поздороваемся. (Дети здороваются с гостями). Сегодня утром, когда я собиралась в детский сад, мне пришло электронное письмо. Давайте вместе с вами посмотрим от кого оно.

Просмотр видео с обращением колобка к ребятам, о том, что он гулял и заблудился и не может теперь попасть обратно к себе в сказку.

Воспитатель. Ребята, вы узнали кто это? (Колобок).  Колобку нужна ваша помощь.  Вы согласны ему помочь? (Да). Для этого нам нужно попасть в сказочную страну. И отправимся мы туда на волшебном поезде, едем в гости к сказкам. Садимся в веселый поезд.

Набирает поезд ход,

Машинист глядит вперед.

Держимся мы друг за друга

И никто не отстает.

Дети встают в паровозик, держась друг за друга.

Воспитатель вместе с детьми имитируют звуки паровоза, при этом они делают один круг по залу.

Дети подходят к столу, на котором находится настольный театр с героями сказки «Теремок» и рассаживаются на стульчики.

Воспитатель. Ребята, вот мы и приехали на первую сказочную станцию. Послушайте загадку:

Звери жили в доме том,

Но медведь сломал их дом,

Он залезть в него не смог….

Это сказка … (Теремок)

Воспитатель. Правильно ребята. Это сказка «Теремок». Назовите, пожалуйста, кто же поселился в теремке? (Мышка, лягушка, зайчик, волк, лисичка, медведь).

Воспитатель. Молодцы!

– А какая мышка? Как она пищит? Где она живет? (Маленькая, серенькая с длинным хвостиком. Пи-пи-пи. В норке).

– Какой у нас зайчик? Какие у него ушки? (Серенький, трусливый. Длинные).

– Какая лисичка? Какой у нее хвост? Как можно назвать ее ласково? (Рыжая, хитрая. Длинный. Лисонька.).

Воспитатель. А, кто же сломал теремок?  (Медведь)

Воспитатель. Правильно, ребята, сломал медведь.

– Давайте поможем построить героям новый теремок. (Да).

Речевая игра «Строим дом»

Описание: C:\Users\User\Documents\Downloads\20200129_093804.jpg

Тук да тук молотком (Кулачком стучат по кулачку)

Мы построим новый дом

Дом высокий (Руки вверх вытянуть).

Дом с окном (Руки вместе и развести в стороны).

С острой крышей и трубой. (Руки в виде крыши).

В доме мы живем с тобой (Обнимаемся).

Воспитатель. Ну вот, теперь героям сказки есть где жить.

Ребята, в этой сказке живет колобок? (Нет).

Тогда отправляемся в путешествие дальше, на следующую сказочную станцию. Напеваем песенку «чух – чух – чух, ту – ту – ту». (Воспитатель вместе с детьми имитируют звуки паровоза, при этом они делают один круг по залу.

Дети подходят к столу и мольберту, на котором находятся картинки и маски героев сказки «Репка» и рассаживаются на стульчики.

Воспитатель. Вот мы и приехали на следующую станцию. Ребята, отгадайте загадку:

Вырастил однажды дед

Этот овощ на обед,

А потом его тащил

Вместе с бабкой что есть сил… (Репка)

Воспитатель. Правильно, мы попали в сказку «Репка».

– Что же случилось с героями сказки, они поссорились, спорят, кто за кем будет репку тянуть. Надо их правильно расставить.

Описание: C:\Users\User\Documents\Downloads\20200129_094431.jpg
 • Кто посадил репку? (Дед)
 • Кого позвал Дед? (Бабку)
 • Кого позвала Бабка? (Внучку)
 • Кого позвала Внучка? (Жучка)
 • Кого позвала Жучка? (Кошку)
 • Кого позвала Кошка? (Мышку)

Дети расставляют героев сказки по порядку.

Воспитатель. Вот теперь все хорошо.  Ребята, давайте оживим героев нашей сказки.  Воспитатель одевает маски детям, проговаривая каждому название героя. Вот такие герои сказки у нас получились. А теперь, давайте покажем сказку нашим гостям и ребятам.

Драматизация детьми сказки «Репка»

Воспитатель. Молодцы ребята.  А в этой сказке живет колобок? (Нет). Тогда отправляемся в путешествие дальше. Садимся на наш поезд. Напеваем песенку «чух-чух-чух, ту-ту-ту.» Воспитатель вместе с детьми имитируют звуки паровоза, при этом они делают один круг по залу.

 Дети подходят к столу с настольным и кукольным театром  сказки «Колобок».

Воспитатель.  Вот мы добрались до следующей станции.

– Ребята, отгадайте загадку:

Кто сбежал от бабы с дедом, 

Кто стал для лисы обедом?

От неё уйти не смог

Сытный, вкусный … (колобок)

Воспитатель. Правильно, мы попали в сказку «Колобок».

– Кто испек колобка? (бабушка).

– Что же сделал колобок? (убежал).

– Каких  лесных жителей встретил по дороге колобок? (зайца, волка, медведя, лису).

– Ребята, как на казахском языке будет заяц, волк, медведь, лиса? (қоян. қасқыр, аю, түлкі).

– Молодцы ребята!

– Ребята, вы хотите оживить героев этой сказки? (Да).

– Давайте сначала разомнем наши пальчики. (Воспитатель показывает детям массажные мячики су – джоку).

– Посмотрите, похожи эти мячики на колобка? (Да).

– Давайте с ними немного поиграем.

Упражнение с массажным мячом «Колобок»

(Дети выполняют упражнение по примеру воспитателя в соответствии с текстом).

Описание: C:\Users\User\Documents\Downloads\20200129_094816.jpg

Колобок рукой катаю (правой ладонью катают мячик по левой)

Взад, вперёд его гоняю.

Им поглажу я ладошку,

Будто я сметаю крошку. (гладят мячиком ладонь)

И сожму его немножко,

Как сжимает лапу кошка. (сжимают и разжимают мячик)

Колобок я разожму и другой рукой начну.

Колобок наш отдохнёт,

И опять играть начнёт (повторяют тоже самое другой рукой)

Описание: C:\Users\User\Documents\Downloads\20200129_095003.jpg

Воспитатель. А теперь, давайте поиграем с героями этой сказки.

Дети выбирают себе героев, надевают кукол на руку и имитируют их движения и звуки.

Воспитатель. Ребята, в этой сказке живет колобок? (Да).

– Ну, вот  мы и помогли нашему герою вернуться в свою сказку.  Колобок хочет вас поблагодарить.

Дети смотрят на экран и слушают колобка, который благодарит их за помощь и в благодарность дарит ребятам воздушные шарики, чтобы они вернулись на них обратно в группу.

Воспитатель. А сейчас, нам пора возвращаться обратно в детский сад.

Под веселую музыку дети двигаются в зале по кругу и рассаживаются на свои места.

Рефлексия

Воспитатель. Ребята, вот мы и вернулись обратно в детский сад.

 • Понравилось вам наше путешествие? (Да).
 • В каких сказках мы побывали? («Теремок», «Курочка Ряба», «Колобок», «Репка»)
 • Кого видели? (заяц, волк, лиса, медведь, лягушка, колобок).
 • Какое у вас было настроение? (Радостное, веселое).
Описание: C:\Users\User\Documents\Downloads\20200129_095522.jpg

Воспитатель. Вы молодцы. Очень добрые дети, которые помогли зверюшкам построить новый теремок, помирили героев сказки «Репка», помогли колобку вернуться обратно в свою сказку. Думаю, что наше путешествие удалось!

                       

Жеміс-жидектер  және  С  дәрумені

ашық  сабақ

екінші кіші топ

Танатарова   Гулжайна   Шамуратовна

тәрбиеші

Көкшетау қаласы әкімдігінің жанындағы

 «№3 «Ертөстік» бала бақшасы» МКҚК

Мақсаты.

 • Балаларды  өсімдіктер  әлемімен  таныстыру, балаларды жемістерді ажыратуға және  салыстыруға үйрету.
 • Жемістер таңқурай, қарақат түрлерімен танысу.
 • Жемістердің  денсаулыққа  тигізер  пайдасын  «С» дәруменінің  пайдалары  туралы  түсіндіру.

Тәрбиелік  мақсаты. Балалардың  сөздік  қорларын дамыту.

Қолданылатын  көрнекіліктер: суреттер,буклеттер

Билингвальді   компонент. Аю – қонжық, Қонжық – медвежонок

Сабақтың  барысы

Шаттық  шеңбері.

                                      Ағаш, бұта, жасыл шөп,

                                      Жайқалып  өскен  гүлдер  көп!

                                      Рақмет  саған,қайрымды  жер!

                                      Бізге  берген  таза  ауа  көлеңкені!

                                      Жапырақ  жидек  пен  жемістер!

                                      Рахмет  саған,ғажайып  өсімдіктер!

Тәрбиеші. Балалар  мен  тақтаға  әртүрлі  жеміс-жидектердің суреттерін  көрсетемін. Әр  жеміс-жидектің  түріне, түсіне, дәміне   олардың  адам  ағзасына  беретін  пайдасы  туралы  әңгімелесеміз.

– Балалар, мысалы  алмада  темір  көп, ол  адамға  өте  пайдалы. Ал  қарақат  пен  бүлдіргенде  «С»  дәрумені  бар. Жеміс-жидектердің  неше  түрлі  жұқпалы  ауруларға  қарсы  күш  жинауына  көмектеседі. Жеміс-жидектер  адамдардың  иммунитетін  көтереді. Ал  алмұртта да  солай  өзіне  тән  дәрумендер  бар.Балалар  енді  сендермен  ойын  ойнайық.

Ойын «Аюдың  апанында»

Балаларға  жұмсақ  ойыншық  аюды  көрсетеді. Балалар  оның  түр-түсін сипаттайды.(жұмсақ, қоңыр, көңілді, көзі мейрімді). Балалар  аю  сендермен  ойнағысы   келеді. Бір  бала  орындыққа  отырады. Қалған  балалар  ақырын жай  басып  өлең  жолдарын  айтады.

                                      Ұйықтап   жатқан  аюды,

                                      Оятып  біз  алмайық,

                                      Ақырын  басып  барайық,

                                      Таңқурай  мен  бүлдірген,

                                      Ақырын  біз  алайық.

Балалармен  жұмыс «Алмұрт» суретін  салу

Балаларға  алдымен  алмұрттың  пішінін  дөңгелек   және  сопақшаға  ұқсайтынын  айтып, алдымен  біз  оларды   ауада салып  көрейік. Балаларда  ауада  салып  көрсетеді. Балалар  алдындағы  ақ  қағазға  алмұрттың  суретін  саламыз.

Сергіту   сәті:

                   Бала,бала,балақан,

                   Қане  біздің  алақан?

                   Саусақтарың  әйбат,

                   Былай-былай  ойнат.

Сабақты  қорытындылау «Біз  не  білдік?»

Балалар  біз  сабақта  нені  білдік?

Балалар  жемістердің  дәмді әрі  пайдалы, түстерді  және  пішіндерді.

Қоштасу  шеңбері.  Балаларға  жылы, мейрімді  сөздер айту.

   

Мақсаты: Жыл мезгілі қыс туралы түсініктерін кеңейту. Қыс мезгілінің ерекшеліктері арқылы қыс мезгілінегі табиғат сұлулығына назар аударып, қысқы ойындармен таныстыру. Балалардың шығармашылық белсенділігін арттырып, құрастыра білетіндігін және пішіндерді атай білуін меңгерту.

Білімділік:Қоршаған ортаға деген сүйіспеншілігін арттыру. 
Дамытушылық:Сурет бойынша әңгіме құрастыру арқылы тілдерін дамыту. Сөздік қорларын молайтып, есте сақтау қабілеттерін арттыру.

Тәрбиелігі:  Қысқы табиғат құбылыстары  туралы түсініктерін кеңейту

Әдіс-тәсілдері: мнемо кесте,тыныс алу жаттығулары әңгімелеу, өлең түсіндіру, слайд көрсету, ойын, ғажайып сәт,сергіту сәті,, сұрақ-жауап, қорытынды. 
Көрнекілігі: Қыс мезгілінің ерекшеліктерінің суреттері,ойын,слайд. 
Алдын ала жұмыс:
Қыс мезгілінің ерекшеліктерін бақылау.

 Балалардың іс-әрекеті 

Мотивациялық-қозғаушылық

Тәрбиеші:балалар көңіл күйлерің қандай?

Балалар:жақсы .

Тәрбиеші:Балалар, күн суық болса да, біздің жүрегіміз жылы. Жылуымызды жан – жағымызға беріп, жылулық шеңберін құрып, келген қонақтарымызбен амандасайық.

Күннің көзі ашылсын

Көкке шуақ шашылсын

Құтты конақ келіпті

Төрімізге еніпті

Амандасу үлкенге,

Тәрбиенің басы ғой,

Ал қанекей бәріміз

Сәлем дейік үлкенге

Қайырлы таң!

Доброе утро!

God moning!

 Тәрбиеші:балалар қазір жылдың қай мезгілі?

Балалар: Күз мезгілі

Тәрбиеші:күз ерекшеліктерін айтып беріңдерші.

Балалар:жаңбыр жауады,суық болады т.б

Тәрбиеші:қазір күздің қай айы?

Балалар:қараша айы.

Тәрбиеші:қараша айы күздің соңғы айы

Тәрбиеші:балалар бізде алдымызда қандай жыл мезгілін келе жатыр?

Балалар:қыс

Тәрбиеші:сендер қысқы орманға сиқырлы шаңғымен саяхатқа барғыларын келема?

Тәрбиеші:ендеше бірінші менің тапсырмамды орындайсыңдарма?

Тәрбиеші:сиқырлы сурет қане ашып көрейік.

Тәрбиеші:балалар мында не көрін тұрсыңдар?

Балалар:әр түрлі пішіндер.

Тәрбиеші:кім маған ашып береді?.

Балалар:мынау доңгелек т.б

Тәрбиеші:балалар қараңдаршы суретте не көріп тұрсыңдар?

Балалар: Қысқы  орман.

Тәрбиеші:Балалар қыс мезгілі туралы тағы не білесіңдер? 

 Мнемокесте
 Балалар:

       1-бала : Қыс мезгілі өте суық болады,қар көп болады,боранды болады
       2-бала:,адамдар қалың киінеді,

       3-бала: Қыста боран болады және қар көп болады. 
       4-бала: Орманда аңдар көп болады

       5-бала :Қыста шаңғы конки тебеміз,қыс қызықты болады.

Тәрбиеші:Балалар тыңдаңдаршы мынау ненің дыбысы?.

Балалар:Қардың,боранның дыбысы

Тәрбиеші:Балалар маған қыс туралы кім тақпақ айтып береді?.

Тәрбиеші:Балалар неді сиқырлы шаңғымен орманға аттанамыз

Тәрбиеші:ендеше шанғымызды қолымызға аламыз,орманға саяхатқа аттанамыз.

Міне, балалар біз орманға келдік.

Тәрбиеші:Балалар қараңдаршы орман кандай әдемі,ауасы қандай таза,балалар орманда тыныс алу жаттығуларын жасаған өте пайдалы.

Балалармен  тыныс алу жаттығуларын жасаймыз. Балалар қыста не жауады?

Балалар:ұлпа қар жауады.

Тәрбиеші:Ендеше балалар барлығымыз алақандарымызды ашамыз.Қазір мен сендерге ұлпа қарлар таратып беремін.Екі қолымызды жоғары көтеріп демімізді ішімізге тартып,қолымыздағы ұлпа қарды үрлейміз.

Тәрбиеші:балалар енді орманға саяхатымызды жалғастырамыз.Орманнан не көріп тұрсыңдар?
Балалар: – Шыршалар, ағаштар, ақ қар.
Тәрбиеші: – Балалар, қараңдаршы, шыршаның түсі қандай? Шыршаның бойы қандай?
Балалар: – Шыршаның түсі жасыл, ал бойы аласа және биік.
(Қоян шыршаның түбінен секіріп шығады)
Қоян: – Ой сәлеметсіңдер ме, балалар. Орманда не істеп жүрсіңдер?
Тәрбиеші:сәлеметсіңбе қоян

Балалар:біз орманға саяхатқа келдік.

Тәрбиеші:балалар маған кім қоян туралы айтып береді.

Балалар:ол қоян ,қояннын түсі қыста ақ болады, себебі ол жауларынан қорғану үшін.ал қасқырдың тісі ақсиған болады түрі суық болады.қоян секіріп жұреді және ол кішкентай болады.

Тәрбиеші:Дұрыс айтасындар балалар сендер маған дәлелдеп бердіңдер  Қоян: Мен де сендермен жүрсем бола ма?
Тәрбиеші: – Жарайды, қоян бізбен бірге еріп жүре ғой.
Тәрбиеші: – Балалар мынау не?
Балалар: – Ағаштар.
Тәрбиеші: – Ағаштарда жапырақтар бар ма?
Балалар: – Жапырақ жоқ.
Тәрбиеші: – Мынау ақ болып тұрған нелер?
Балалар: – Бұлар қыраулар.
Тәрбиеші: – Мынау не?
Балалар: – Суық торғайлар.
Тәрбиеші: – Балалар оларды неге суықторғайлар дейміз?
Балалар:- Өйткені олар қыстап қалады.
  Тәрбиеші:- Балалар мына жерде апан бар екен, қане, қарайық ненің апаны екен? Аю туралы кім маған әңгімелеп береді?
– Балалар, қыста аю ұйықтап жатады,жаз бойы азық жинап алады сондықтан біз тыныш жүрейік.

Тәрбиеші:мынау қандай аң?

Тәрбиеші:балалар мынау ненің ізі?

Тәрбиеші:қоян сенің қолыңда не бар?

Қоян:мен сендерге ойын ала келдім.

Аңдар балаларын атау

Түлкі баласы,қасқыр баласын,қоян баласын,т.б

Тәрбиеші: – Балалар, орман суық екен бойымызды жылытып, сергіп алайық.
Сергіту сәті:
Тоңса біздің қолымыз,
Қолғап киіп аламыз.
Сарт – сарт – сарт,
Шапалақ соғамыз.
Етік киіп аламыз,
Топ – топ – топ.
Топылдатып билейміз,
Тоңса біздің денеміз.
Тоңды киіп аламыз,
Зу – зу – зу,
Шанамен зулаймыз.

Тәрбиеші:балалар сендер орманда тағы қандай аңдар болатынын көргілерің келеме?Ендеше экранға қараймыз.

Тәрбиеші: – Ал, енді балалар бақшамызға қайтатын уақыт болды.Қоянмен қоштасамыз.

Тәрбиеші:Ендеше шаңғымызды  аяғымызға киіп ,таяқты қолымызға ұстаймыз.

 Міне, балалар біз бақшамызға келдік.

Тәрбиеші:балалар біз қайда саяхаттқа бардық?

Балалар:орманға.

Тәрбиеші:бүгінгі ұйымдастырылған оқу іс әрекеті қандай мезгіл туралы болды?

Рефлексия

Тәрбиеші: балалар бүгінгі ұйымдастырылған оқу іс әрекеті сендерге ұнады ма ?

Жарайсыңдар, балалар, енді келген қонақтарымызбен қоштасайық.
«Жүректен – жүрекке»:
Балдай тәтті баламыз,
Айтқан тілді аламыз.
Ойынменен өседі,
Ойымыз бен санамыз.
Қол ұстасақ бәріміз,
Жарасады сәніміз.
Көріскенше күн жақсы,
Сау болыңыз бәріңіз!

Күтілетін нәтиже:

Түсінеді:қыс мезгілінің ерекшеліктерін,басқа жыл мезгілдерінен айыра    біледі.

Қолданады:әр түрлі технологияларды қолданады.

Меңгереді:суреттерден үш төрт сойлем құрып, дұрыс әңгімелеп бере алады