«Мұса Асайыновтың өмірі мен шығармашылығы» тақырыбына жаған ғылыми шығармашылық жұмысы

Ақмола облысы, Көкшетау қаласындағы

№ 17 орта мектептің 3 «В» сыныбы оқушысы

Ақылбай Диас

Балпанова Гульмира Оразалиновна

ғылыми жобаның жетекшісі

Ғылыми жобаны көшіру

Ғылыми шығармашылық жұмыс тақырыбының өзектілігі. ХХ ғасырдың орта бөлігінде Көкшетау өңірінде өмір сүріп, ұлттық әдебиетіміз бен мәдениетіміздің өркендеуіне зор үлес қосқан белгілі тұлғалардың өмірі мен шығармашылығын жүйелі түрде зерттеп, оларды арнайы топтама, сериалдар бойынша басып шығарып, ел игілігіне ұсыну – әлі күнге дейін кемшін соғып отырған мәселе. Осы тұрғыдан алғанда жас ізденушінің алып отырған тақырыбын барынша өзекті деп қарастыруға болады.

Ізденушінің мақсат қоюшылығы мен міндеттерді белгілеуі және оған жете білушілігі. Ізденушілер аталған тақырып бойынша нақты мақсат белгілеп, осы жолда біршама жұмыс атқарған. Мұса Асайынов шығармашылығы бойынша жинақтау жүргізіп, көптеген мәліметтерге қол жеткізген. Ізденуші дереккөздер жинау, оны салыстыру, сұрыптау, жинақталған ой-піріклерді қорытындылап бере білуде ғылыми жұмысқа деген өзіндік икемділігін таныта алған. Негізгі бөлімде қарастырған тараушалар бойынша ізденуші көптеген материалдарды қамтып, ақын шығармашылығынан үзінділер ала отырып, мектептік теориялық, икемділік база аузымында өзіндік талдаулар жасайды.

Қолданылған әдіс-тәсілдердің тиімділігі. Автор ғылыми жұмыс жазу барысында жоғарыда аталған және басқа да ғылыми-әдіснамалық әдіс-тәсілдерді орнымен тиімді қолданғандығын атап өткен жөн.

Тақырыптың ашылу деңгейі. Ізденуші алып отырған тақырыбын жоспарлаған деңгейде толықтай дерлік ашқан. Сан қырлы талант Мұса Асайынов өмір жолы мен шығармашылығының ең түйінді кезеңдерін лайықты екшеп алып, өзіндік көзқараспен жаза білген.

Қорытынды бөлімде өзіндік ой-тұжырымдар жасаумен қатар, ізденуші аталған тақырып бойынша алда істелер жұмыстарға ұсыныс жасайды.

Жұмыстың жазылу тілі, ой еркіндігі, сөйлем құрауы, тыныс белгілерді қоя білуі – екі ізденушінің әдеби, тілдік нормаларды тиянықты игергендігін көрсетеді.

Қорытынды пікір: Ғылыми жоба ретінде сыналтып, сараптау үшін ұсынуға болады.

 

Пікір жазған:              гуманитарлық ғылымдар

магистрі А.Байтан

 

 

 

 

 

 

 

 

Средняя школа № 17 в городе Кокшетау, Акмолинской области “A” студента класса A.Dias “Моисей Asainov жизни и работы” уже не является предметом мнению экспертов научно творчество (обзор).

 

Рецензия

 

Актуальность исследования и творчества. Жить в средней части двадцатого века, Московская область, известная за значительный вклад в развитие национальной литературы и культуры их в систематическом изучении жизни и работы специальной серии, сериал, и на благо страны еще недостатки в обеспечении вызова. В связи с этим, молодой конкурент, который может считаться отношение к теме.

Qoyuşılığı цели и задачи заявителя и его возможностях. Кандидаты установить конкретные цели на эту тему, это было в некотором роде. Моисей Asainov доступ к информации о работах, проводимых накопления многих. Источники сбора и сравнить его с заявителя, то акцент на идее предоставления результатов piriklerdi показать гибкость самостоятельной занятости. Обеспечивает разделение считается основную часть многих материалов, с выдержками из работы поэта, школа создает теоретический анализ гибкости стоимость базовой awzımında.

Эффективность методов, используемых. Во время написания автором выше, и более эффективным при создании научных и методологических подходов следует отметить, qoldanğandığın.

Тема открытия. Конкурент, который был предметом почти полностью открытого плана. Многогранный талант он Asainov образ жизни и творчества ключевых этапах приличный весил и взглянуть на вид наказания.

В заключительном разделе, к выводу, что конкурент не работать в будущем предложения по этому вопросу.

Подписаться на труд, свободу мысли, предложения, знаки препинания, две нормы литературный язык tïyanıqtı заявителя знать книга предлагает.

Итоговые комментарии: Проект будет представлен на экспертизу sınaltıp.

 

Дать комментарий: Гуманитарные

Мастер A.Baytan

 

 

 

 

 

2 sredney School 17 in the city of Kokshetau, Akmola region “A” student, class A. Dias “Operation Moses Asainov life and” what is already GX predmetom mnenïyu ékspertov scientific creativity (Overview).

 

Сritique

 

Aktwalnost research and creativity. Stay in sredney parts dvadcatogo century, Moscow Region, famous for znaçïtelnıy contribution to the Development of a National Literature and Culture Their sïstematïçeskom ïzwçenïï Life and Work specïalnoy Promo, TV, and Blago Strada More nedostatkï obespeçenïï call. Communication étïm Young competitive, the latter being mojet sçïtatsya severity in the treatment of tobacco.

Qoyuşılığı Objectives and tasks zayavïtelya and His vozmojnostyax. Case Celite étw to install the candidate topic, and on it the past in some commons sense. Moses Asainov access to computer, and then rabotax provodïmıx many accumulation. Sources Waste tank and sravnït His zayavïtelya, some focus on ïdee predostavlenïya Result Simulator piriklerdi Show gïbkost samostoyatelnoy employment. Obespeçïvaet razdelenïe sçïtaetsya osnovnwyu Part Operation in many materials from vıderjkamï poet, school sozdaet theoretical analysis gïbkostï bazovoy freight awzımında.

Efficiency metodov ïspolzwemıx. Waugh time napïsanïya avtorom vışe, and more than éffektïvnım when sozdanïï nawçnıx and metodologïçeskïx podxodov sledwet Mark, qoldanğandığın.

Subject otkrıtïya. Competitive, the latter being Zhambyl predmetom almost set otkrıtogo plan. Mnogogrannıy ten Asainov way of life and talent of creativity klyuçevıx étapax prïlïçnıy weighed and vzglyanwt view nakazanïya.

Zaklyuçïtelnom section, vıvodw, something competitive or rabotat bwdwşçem predlojenïya étomw voprosw.

Subscribe to the Labour svobodw conceivable predlojenïya Watermarks prepïnanïya dve standard literary language tïyanıqtı zayavïtelya znat book predlagaet.

Ïtogovıe Comments: The project it will be predstavlen ékspertïzw sınaltıp.

 

Dat Comment: Gwmanïtarnıe

Master A.Baytan

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.